Webmaster

ผลการพยากรณ์อุณหภูมิที่แม่นยำในเพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย”

ผลการพยากรณ์อุณหภูมิที่แม่นยำในเพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER เป็นข้อมูลหลักที่สื่อมวลชนต่างๆนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp” ในรายการ “เป็นข่าวเช้านี้”

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำเสนอ WMApp ต่อนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันนักประดิษฐ์ พ.ศ. 2559

ผลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลฝน ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER

ผลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลฝน ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER เคยใช้ในการผลิตรายการพยากรณ์อากาศ “TNN Weather” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24

1 2