ការព្យាករណ៍ដ៏មានភាពជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវអំពីការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ការព្យាករណ៍ដ៏មានភាពជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវអំពីការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ដែលបានទទួលចំនួន like បានលើសពី ២៥,០០០ likes ចំនួនស៊ែរ ១៧,០០០ shares និងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានរហូតទៅដល់ ៤,១០០ comments។