ការព្យាករណ៍សីតុណ្ហភាពដែលមានសុក្រិតភាពខ្ពស់ពីទំព័រហ្វេសបុក Facebook page “KMITL Weather Forecast for Thailand”

ការព្យាករណ៍សីតុណ្ហភាពដែលមានសុក្រិតភាពខ្ពស់ពីទំព័រហ្វេសបុក Facebook page “KMITL Weather Forecast for Thailand” នៃស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER គឺជាបណ្តុំពត៌មានដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃមួយចំនួន។