ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដ៏មានគុណភាពខ្ពស់ក្នុង “បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនៅរូងភ្នំថាំលួងTham Luang”

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដ៏មានគុណភាពខ្ពស់ក្នុង “បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនៅរូងភ្នំថាំលួងTham Luang” ក្នុងការជួយសង្គ្រោះក្មេងៗចំនួន១២នាក់និងគ្រូបង្វិកបាល់ទាត់ម្នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថាំលួង Tham Luang ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ ការព្យាករណ៍នេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗមួយចំនួន។