ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងទិន្នន័យទឹកភ្លៀង(precipitation data)​របស់ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីព្យាករណ៍អាកាសធាតុ

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងទិន្នន័យទឹកភ្លៀង (precipitation data) របស់ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីព្យាករណ៍អាកាសធាតុ “TNN Weather” ដែលបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ TNN24។