ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានផ្តល់នូវបទសម្ភាសន៍អំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដ៏មានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅថាំលួង Tham Luang

ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានផ្តល់នូវបទសម្ភាសន៍អំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដ៏មានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅថាំលួង Tham Luang ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងៗចំនួន១២នាក់និងគ្រូបង្វិកបាល់ទាត់ម្នាក់បានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថាំលួងនោះ។បទសម្ភាសន៍នេះបានចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថៃ TNN24 នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។