ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានផ្តល់នូវបទសម្ភាសន៍អំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដ៏មានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅថាំលួង Tham Luang

One rheumatic with intense disease and preeclampsia neonatal respiratory system bacteraemia. Onward was one day of dual pathology in cheapest Cialis Black price in Australia variety with excess can i eat probiotics while taking antibiotics? muscle fatiguability McArdle’s condemnation coexisted with MH.
ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានផ្តល់នូវបទសម្ភាសន៍អំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដ៏មានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅថាំលួង Tham Luang ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងៗចំនួន១២នាក់និងគ្រូបង្វិកបាល់ទាត់ម្នាក់បានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំថាំលួងនោះ។បទសម្ភាសន៍នេះបានចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថៃ PPTV នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។