ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍អំពីសមិទ្ធផលបង្កើតថ្មីរបស់លោក

ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍អំពីសមិទ្ធផលបង្កើតថ្មីរបស់លោក “www.worldmeteorology.com and កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ WMApp” ត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ១៣ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។