ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER ត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសពីពីក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ “National Research Council of Thailand” អោយធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធី WMApp របស់លោក

ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER ត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសពីក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ “National Research Council of Thailand” អោយធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធី WMApp របស់លោក ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនៅវិមានរដ្ឋាភិបាល Government House នៅ Inventors’ Day 2016.