សេវាកម្ម

ការផ្តល់ជាសញ្ញានិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រកបដោយភាពលម្អិតនិងសុក្រឹតភាពខ្ពស់រាប់បញ្ចូលទាំងប៉ារ៉ាម៉ែតទាំងឡាយរបស់បរិយាកាសមានដូចជា ទិន្នន័យទឹកភ្លៀង សីតុណ្ហភាព សំណើម ល្បឿននិងទិសដៅរបស់ខ្យល់។
 • ការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសប្រកបដោយសុក្រិតភាពខ្ពស់ រាប់បញ្ចូលទាំងប៉ារ៉ាម៉ែតទាំងឡាយរបស់បរិយាកាស
 • ការព្យាករណ៍ព្យុះត្រូពិចស៊ីក្លូន (Tropical cyclone)
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះរាំងស្ងួត
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះទឹកជំនន់
 • ការប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណទឹកភ្លៀងទៅតាមថេរវេលាណាមួយ មានដូចជាទិន្នន័យដែលបានប្រមូលជារៀងរាល់៥-១០នាទី ជារៀងរាល់ម៉ោង ជាប្រចាំថ្ងៃ ជាប្រចាំខែ ប្រចាំរដូវ និងការប្រមូលទិន្នន័យជាប្រចាំឆ្នាំដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ឧទាហរណ៍ដូចជាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងរ៉ាដាជាដើម
 • បំរែបំរួលយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់សីតុណ្ហភាព
 • ការព្យាករណ៍ម៉ូដែល​ PM2.5 និង PM10
 • ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត និងការបាក់ដីលើទីជំរាល

ភាពជាក់លាក់នៃវិស័យកសិកម្ម

ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់នីមួយៗ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការវិភាគនិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលមានសុក្រឹតភាពខ្ពស់ដែលរួមមានប៉ារ៉ាម៉ែតសំខាន់ៗសម្រាប់ភាពជាក់លាក់នៃវិស័យកសិកម្មដូចជា៖ អត្រាផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង ទម្រង់បញ្ឈរនៃសីតុណ្ហភាព សំណើម ទិសដៅនិងល្បឿនខ្យល់
 • បរិមាណទឹកភ្លៀងនិងសីតុណ្ហភាពទៅតាមរដូវនីមួយៗ
 • ការប្រើបា្រស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ដើម្បីសិក្សាទៅលើទិន្នផល អាយុកាល​ តំបន់និងប្រភេទនៃដំណាំ

ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់និមួយៗ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រកបដោយភាពលម្អិតនិងសុក្រឹតភាពខ្ពស់
 • ការព្យាករណ៍អត្រាទឹកភ្លៀងដែលប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលនិងប្រចាំឆ្នាំ
 • ការព្យាករណ៍ព្យុះត្រូពិចស៊ីក្លូន (Tropical cyclone)
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះរាំងស្ងួត
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះទឹកជំនន់
 • ការប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណទឹកភ្លៀងទៅតាមថេរវេលាណាមួយ មានដូចជាទិន្នន័យដែលបានប្រមូលជារៀងរាល់៥-១០នាទី ជារៀងរាល់ម៉ោង ជាប្រចាំថ្ងៃ ជាប្រចាំខែ ប្រចាំរដូវ និងការប្រមូលទិន្នន័យជាប្រចាំឆ្នាំដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ឧទាហរណ៍ដូចជា តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងរ៉ាដាជាដើម។
 • ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត និងការបាក់ដីលើទីជំរាល

ស្មាតស៊ីធី (Smart City)

ការព្យាករណ៍ដ៏មានកំរិតសុក្រឹតភាពខ្ពស់ទៅលើអាកាសធាតុ បរិយាកាស និងគ្រោះមហន្តរាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់គុណភាពជីវិតសាធារណៈ អាជីពការងារ និងសុខសុវត្ថិភាព។ ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់និមួយៗ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រកបដោយភាពលម្អិតនិងសុក្រឹតភាពខ្ពស់
 • ការព្យាករណ៍អត្រាទឹកភ្លៀងដែលប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលនិងប្រចាំឆ្នាំ
 • ការព្យាករណ៍ព្យុះត្រូពិចស៊ីក្លូន (Tropical cyclone)
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះរាំងស្ងួត
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះទឹកជំនន់
 • ការប្រមូលទិន្នន័យបរិមាណទឹកភ្លៀងទៅតាមថេរវេលាណាមួយ មានដូចជាទិន្នន័យដែលបានប្រមូលជារៀងរាល់ ៥-១០នាទី ជារៀងរាល់ម៉ោង ជាប្រចាំថ្ងៃ ជាប្រចាំខែ ប្រចាំរដូវ និងការប្រមូលទិន្នន័យជាប្រចាំឆ្នាំដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ឧទាហរណ៍ដូចជា តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងរ៉ាដាជាដើម
 • ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Remote Sensing ដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត និងការបាក់ដីលើទីជំរាល

ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុ។ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងព្យុះប្រកបដោយភាពលម្អិតនិងសុក្រឹតភាពខ្ពស់
 • ការសង្កេតនិងវិភាគអាកាសធាតុក្នុងថេរវេលាខ្លី (ជារៀងរាល់ ៥-១០នាទី)
 • ការជ្រើសរើសយកផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សមស្របមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំនាយ ចំនេញពេលវេលា និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស
 • ការកំនត់ពេលវេលាដ៏សមស្របមួយសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងដោយអាកាសធាតុ

ការធានារ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះមហន្តរាយនិងដំណាំ

ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់និមួយៗ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ

 • ការបង្កើតផែនទីដែលមានភាពលម្អិតខ្ពស់ស្តីអំពីហានិភ័យនៃគ្រោះធម្មជាតិដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រង្វាយតម្លៃសំណងនៃការធានារ៉ាប់រងដ៏សមស្របមួយនៅតំបន់នីមួយៗ
 • ផែនទីដែលមានភាពលម្អិតខ្ពស់នៃការប៉ាន់ស្មានការខូចខាតដោយកត្តាគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗក៏ត្រូវអាចផ្តល់ជូនផងដែរ
 • ការកំណត់តម្លៃសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះបហន្តរាយនិងដំណាំនៅតាមតំបន់នីមួយៗ
 • ការព្យាករណ៍ព្យុះត្រូពិចស៊ីក្លូន (Tropical cyclone)
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះរាំងស្ងួត
 • ការព្យាករណ៍គ្រោះទឹកជំនន់

បរិក្ខារនិងថាមពលកើតឡើងវិញ

ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់និមួយៗ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការព្យាករណ៍ល្បឿននិងទិសដៅខ្យល់សម្រាប់ស្ថា​នី​យ៍​ផលិត​ថា​ម​ពលដោយ​ប្រើ​ប្រាស់កំលាំង​ខ្យល់ (Wind Farms)
 • ការព្យាករណ៍ថាមពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់ស្ថានីយ៍ផលិតថាមពលដោយប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ (Solar farms)
 • ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលមានសុក្រឹតភាពខ្ពស់

ទេសចរណ៍និងកម្មវីធីខាងក្រៅនានា

ក្នុងករណីតំបន់ជាក់លាក់និមួយៗ CPS WEATHER អាចផ្តល់ជូននូវ៖

 • ការព្យាករណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនៃការធ្លាក់ភ្លៀង សីតុណ្ហភាព ព្យុះ និងពពកសម្រាប់ការបង្កើតគំរោងទេសចរណ៍និងសកម្មភាពខាងក្រៅផ្សេងៗ
 • ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទដ៏សមស្របមួយសម្រាប់សកម្មភាពខាងក្រៅនានា

Media

CPS WEATHER អាចផ្តល់នូវបណ្តុំពត៌មានទាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុ បរិយាកាស និងគ្រោះធម្មជាតិនានាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទ។