บริการ

การบริหารจัดการและเตือนภัยธรรมชาติ

สำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์สภาพอากาศที่ละเอียดและแม่นยำ ครอบคลุมทุกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับบรรยากาศ เช่น ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วและทิศทางลม เป็นต้น
 • ผลการพยากรณ์ภูมิอากาศที่ละเอียดและแม่นยำ ครอบคลุมทุกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับบรรยากาศ
 • ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อน
 • ผลการพยากรณ์ภัยแล้ง
 • ผลการพยากรณ์น้ำท่วม
 • ปริมาณหยาดน้ำฟ้า (ฝน หิมะ ลูกเห็บ) แบบทันทีทันใด (ทุกๆ 5-10 นาที) รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายฤดู และรายปี ซึ่งประมาณค่าจากการสังเกตของอุปกรณ์รับรู้ระยะไกล เช่น ดาวเทียม เรดาร์
 • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลัน
 • ผลการจำลองและผลการทำนาย PM2.5 และ PM10
 • ตำแหน่งพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือดินถล่ม โดยใช้การสังเกตของระบบรับรู้ระยะไกล

เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)

สำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์และผลการสังเกตสภาพอากาศที่ละเอียดและแม่นยำ ซึ่งรวมถึงทุกพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญต่อเกษตรแม่นยำสูง เช่น อัตราหยาดน้ำฟ้าพื้นผิว (Surface Precipitation Rate) อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วและทิศทางลม ในแต่ละระดับชั้นบรรยากาศ
 • ผลการพยากรณ์และผลการสังเกตปริมาณหยาดน้ำฟ้าและอุณหภูมิรายฤดู
 • ชนิด พื้นที่ อายุ และผลผลิต ของพืชผล ที่ประมาณค่าจากการสังเกตของระบบรับรู้ระยะไกล

การบริหารจัดการน้ำ

สำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์สภาพอากาศและภูมิอากาศที่ละเอียดและแม่นยำ
 • ผลการพยากรณ์หยาดน้ำฟ้ารายฤดู รายปี
 • ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อน
 • ผลการพยากรณ์ภัยแล้ง
 • ผลการพยากรณ์น้ำท่วม
 • ปริมาณหยาดน้ำฟ้า (ฝน หิมะ ลูกเห็บ) แบบทันทีทันใด (ทุกๆ 5-10 นาที) รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายฤดู และรายปี ซึ่งประมาณค่าจากการสังเกตของอุปกรณ์รับรู้ระยะไกล เช่น ดาวเทียม เรดาร์
 • ตำแหน่งพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือดินถล่ม โดยใช้การสังเกตของระบบรับรู้ระยะไกล

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

การพยากรณ์สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ ที่ละเอียดและแม่นยำ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์สภาพอากาศและภูมิอากาศที่ละเอียดและแม่นยำ
 • ผลการพยากรณ์หยาดน้ำฟ้ารายฤดู รายปี
 • ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อน
 • ผลการพยากรณ์ภัยแล้ง
 • ผลการพยากรณ์น้ำท่วม
 • ปริมาณหยาดน้ำฟ้า (ฝน หิมะ ลูกเห็บ) แบบทันทีทันใด (ทุกๆ 5-10 นาที) รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายฤดู และรายปี ซึ่งประมาณค่าจากการสังเกตของอุปกรณ์รับรู้ระยะไกล เช่น ดาวเทียม เรดาร์
 • ตำแหน่งพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือดินถล่ม โดยใช้การสังเกตของระบบรับรู้ระยะไกล

การขนส่งและโลจิสติกส์

สภาพอากาศสามารถมีผลรุนแรงต่อการขนส่งและโลจิสติกส์ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์สภาพอากาศและพายุล่วงหน้าอย่างละเอียดและแม่นยำ
 • การสังเกตสภาพอากาศแบบทันทีทันใด (ทุกๆ 5-10 นาที)
 • เส้นทางที่ดีที่สุด (Optimal Route) ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลามากที่สุด และมีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับการขนส่ง ทั้งทางบก เรือ และอากาศ
 • ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศรุนแรง

การประกันพืชผลและภัยธรรมชาติ

CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • แผนที่ความเสี่ยงภัยธรรมชาติความละเอียดสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่
 • แผนที่ประมาณการความเสียหายจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ อย่างละเอียดและรวดเร็ว
 • การกำหนดเบี้ยประกันพืชผลและประกันภัยธรรมชาติรายพื้นที่
 • ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อน
 • ผลการพยากรณ์ภัยแล้ง
 • ผลการพยากรณ์น้ำท่วม

พลังงานหมุนเวียนและสาธารณูปโภค

สำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์ความเร็วและทิศทางลมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม
 • ผลการพยากรณ์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ผลการพยากรณ์สภาพอากาศที่ละเอียดและแม่นยำ

กิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

สำหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ CPS WEATHER สามารถให้บริการ:

 • ผลการพยากรณ์หยาดน้ำฟ้า อุณหภูมิ พายุ และเมฆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งและแผนการท่องเที่ยว
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

สื่อสารมวลชน

CPS WEATHER สามารถให้บริการข่าวสารที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อทุกประเภท