ความสำเร็จ

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับนานาชาติ 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2558 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1,000 ผลงาน และมีประเทศต่างๆเข้าร่วมกว่า 50 ประเทศผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp สำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS ให้ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียและยุโรป ค่าประมาณหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนสำหรับตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก และรายงานแผ่นดินไหว” ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the congratulations of the jury) รางวัลนี้เป็นรางวัลระดับสูงสุดในการประกวด โดยมีระดับสูงกว่ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
รางวัล Award of Excellent Achievement จาก Malaysian Association of Research Scientists

ข่าวผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และ WMAppได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the congratulations of the jury) ซึ่งมีระดับสูงกว่ารางวัลเหรียญทอง และรางวัล Award of Excellent Achievement จาก Malaysian Association of Research Scientists ในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 วันที่ 19 เมษายน 2558

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เข้าร่วมประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับนานาชาติ 8th International Exhibition of Inventions (Kunshan) เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองคุนชาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp” ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) รางวัลนี้เป็นรางวัลระดับสูงสุดในการประกวด
รางวัลนวัตกรรมชั้นนำ (Leading Innovation Award)

ข่าวผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และ WMApp” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลนวัตกรรมชั้นนำ ในการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 8th International Exhibition of Inventions (Kunshan) (IEIK2014) ณ เมืองคุนชาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER รับพระราชทาน “รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รับพระราชทาน “รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี 2555”

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับพระราชทาน “รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556” จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับพระราชทาน “รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ ปี 2556”

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับ “ประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการ AIRS” จากองค์กร National Aeronautics and Space Administration (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2550
ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2559” ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp ให้ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ค่าประมาณหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก” รางวัลนี้เป็นรางวัลลำดับที่หนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยในปีดังกล่าว
ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556” ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกสำหรับดาวเทียมมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟ
รางวัลนี้เป็นรางวัลลำดับที่หนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยในปีดังกล่าว
ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2550” ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนี้เป็นรางวัลลำดับที่หนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยในปีดังกล่าว
ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติที่ให้การสนับสนุนภารกิจฝนหลวงอันมีส่วนสำคัญในโครงการพระราชดำริฝนหลวงจนเกิดผลดีแก่ราชการ ในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2561 ณ สนามบินนครสวรรค์